Resources

Thai

  • ความคิดเห็นของภาคประชาสังคมต่อร่าง พรบ. สิทธิบัตรฉบับแก้ไข (ร่างที่ 3)

    ภาคประชาสังคมให้เอกสารความคิดเห็นต่อร่าง พรบ. สิทธิบัตรฉบับแก้ไข ที่ยกร่างและเสนอโดยกรมทรัพย์สินทาปัญญา ซึ่งเป็นร่างที่สามตั้งแต่มีการยกร่างแก้ไขมา  กรมจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านระบบออนไลน์ในช่วง ก.ย. ถึง ต.ค. 2563  ภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นไป เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากปัญหาสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้รับสิทธิบัตร (หรือที่เรียกว่า “สิทธิบัตรไม่มีวันสิ้นสุดอายุ”)  และส่งเสริมการเข้าถึงยาในราคาที่ไม่แพง โดยนำมาตรการยึดหยุ่นของความตกลงทริปส์มาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

  • บทวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นของความตกลง CPTPP ต่อการเกษตรและสารธารณสุข โดย FTA Watch

    จากการที่รัฐบาลแสดงทีท่าสนใจที่จะร่วมในความตกลง CPTPP กลุ่มศึกษาความตกลงเขตการค้าเสรี ภาคประชาชน (FTA Watch) ซึ่งมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เป็นสมาชิก ได้จัดทำบทวิเคราะห์นี้ขึ้นมา และใช้เป็นสื่อในการรณรงค์กับสาธารณะ รัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จนนำไปสู่การประชุมรัฐสภาในเรื่องนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษขึ้นมาทำการศึกษาผลกระทบของความตกลง CPTPP

  • รายงานของคณะกรรมาธิการรัฐสภาว่าด้วยการศึกษาผลกระทบของความตกลง CPTPP

    จากการรณรงค์คัดค้านการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ซึ่งเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีรูปแบบหนึ่งที่จะส่งผลกระทบบั่นทอนภาคการเกษตรและระบบสุขภาพ  รัฐสภาของไทยมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษชุดหนึ่งขึ้น เพื่อทำการศึกษาผลกระทบของความตกลงนี้ โดยรวบรวมข้อมูลเชิงวิชาการและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงภาคประชาสังคม ในช่วง มิ.ย. ถึง ต.ค. 2563  รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2563 และสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ลงคะแนนเสียงยอมรับรายงานฉบับนี้ และมีมติว่าประเทศยังไม่พร้อมเข้าร่วมความตกลง CPTPP เนื่องจากข้อกังวลต่างๆ...