บทวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นของความตกลง CPTPP ต่อการเกษตรและสารธารณสุข โดย FTA Watch

จากการที่รัฐบาลแสดงทีท่าสนใจที่จะร่วมในความตกลง CPTPP กลุ่มศึกษาความตกลงเขตการค้าเสรี ภาคประชาชน (FTA Watch) ซึ่งมูลนิธิเข้าถึงเอดส์เป็นสมาชิก ได้จัดทำบทวิเคราะห์นี้ขึ้นมา และใช้เป็นสื่อในการรณรงค์กับสาธารณะ รัฐบาล และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จนนำไปสู่การประชุมรัฐสภาในเรื่องนี้ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษขึ้นมาทำการศึกษาผลกระทบของความตกลง CPTPP

Download (pdf 1.96 MB)