ยาเป้าหมาย

การที่ยาต้านไวรัสเอชไอวีที่สำคัญๆ มีสิทธิบัตรอย่างที่ไม่สมควรจะได้นั้น ทำให้บริษัทยาขายยาเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านฯ สูตรสำรองและสูตรสำหรับเชื้อดื้อยา ในราคาที่แสนแพงได้

สิทธิบัตรยาจำนวนมากเป็นสิทธิบัตรแบบที่ไม่สมควรได้

การรักษาเอชไอวีของ 4 ประเทศเป้าหมายภายใต้โครงการนี้ มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย-3,000 ดอลล่าห์สหรัฐต่อคนต่อปี หรือประมาณ 95,000บาทต่อคนต่อปี บริษัทยาตั้งราคายาสูงเช่นนี้ได้ เพราะสิทธิบัตรในประเทศเหล่านี้ผูกขาดตลาดทำให้บริษัทอื่นที่ผลิตยาชื่อสามัญเข้ามาแข่งขันไม่ได้ เมื่อเทียบกับมาตรฐานขั้นต่ำในการให้สิทธิบัตรที่กำหนดไว้ในความตกลงว่าด้วยการค้าที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อตกลงทริปส์) ขององค์การการค้าโลก สิทธิบัตรยาจำนวนมากเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง

 

สถานะสิทธิบัตรของยาต้านฯเป้าหมาย 13 ชนิด

ข้อมูลในส่วนนี้ เราได้รวบรวมสถานะสิทธิบัตรของยาต้านไวรัสฯ เป้าหมายทั้ง 13 ชนิดไว้ ซึ่งจะมีรายละเอียดของยาแต่ละชนิดในแต่ละประเทศ ที่บอกถึงสถานะสิทธิบัตรว่าได้สิทธิบัตรไปแล้วหรือยังพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้สิทธิบัตรอยู่ รวมถึงว่าได้นำมาตรการใช้สิทธิ์ตามสิทธิบัตร (Compulsory Licesing) หรือการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ (Voluntary Licsesing) กับยาชนิดใดบ้างในประเทศเป้าหมายเหล่านั้น