ยุทธศาสตร์

ค้นหาหนทางทำให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีราคาถูกเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการแข่งขันในตลาด

ยาแพงทำให้ผู้ติดเชื้อฯ เข้าไม่ถึงการรักษา

ยาต้านไวรัสมีราคาแพง ประชาชนที่อยู่ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางจำนวนมากจึงไม่ได้รับการรักษาได้อย่างที่ควรจะเป็น  สี่ประเทศที่ร่วมในโครงการนี้ มีภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสสูตรสำรองที่สองและสาม คิดเป็นจำนวนเงินมากกว่า 3,000 เหรียญ หรือประมาณ 95,000 บาทต่อคนต่อปี  รัฐบาลประเทศที่มีรายได้ปานกลางหลายประเทศต้องแบกรับภาระค่ารักษาให้ประชาชนเอง หรือได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างประเทศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สิทธิบัตรยาที่ไม่สมควรได้รับการคุ้มครองทำให้ยาราคาแพงและไม่ทางถูกลงได้

บริษัทยาสามารถขายยาในราคาแพงได้ เพราะบริษัทเหล่านั้นได้จดสิทธิบัตรยาไว้ ซึ่งทำให้บริษัทยารายอื่นผลิตยาชนิดเดียวกันที่เป็นยาชื่อสามัญออกมาแข่งขันในตลาดไม่ได้  นอกจากนี้ สิทธิบัตรยาที่อนุมัตไปแล้วหลายฉบับ กลับเป็นสิทธิบัตรยาที่ไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง  ในบางกรณี ยาที่มีสิทธิบัตรมีราคาแพงกว่ายาตัวเดียวกันที่เป็นยาชื่อสามัญที่ขายในประเทศที่ไม่มีสิทธิบัตรราคาที่มีราคาต่ำสุดถึง 50 เท่า

วิธีการทำงานของเราเพื่อการเข้าถึงยา

เรามียุทธศาสตร์ 4 ข้อในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะทำให้ยามีราคาลดลงดังนี้