ปัญหาจากมาตรการทริปส์ผนวก

เราติดตามและคัดค้านการเจรจาความตกลงการค้า ที่จะส่งผลทำให้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นภัยต่อระบบสาธารณสุข

ความเป็นมา

ภายใต้โฉมหน้าของระบบการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ประเทศร่ำรวยทั้งหลายเช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป อยู่ระหว่างการเจรจา และลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (FTAs) กับประเทศที่มีรายได้น้อย และและรายได้ปานกลาง ในข้อตกลงดังกล่าว ประเทศร่ำรวยเหล่านี้ได้ผลักดันให้มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เข้มงวดขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของตนเอง ในข้อตกลงทวิภาคีเหล่านี้ ประเทศรำรวยมักจะเรียกร้องและยืนยันในการกำหนดมาตรฐานและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ไปเกินกว่าที่มีการกำหนดไว้ภายใต้ข้อตกลงทริปส์ การตกลงดังกล่าวมักจะดำเนินการอย่างเป็นความลับและมักจะกดดันให้หลายประเทศยินยอมตกลงเพื่อเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในมาตรการทางภาษี

นอกจากนี้อุสาหกรรมยายังมีการผลักดันให้รัฐบาลของตนเองยอมในข้อตกลงเหล่านี้ ซึ่งมักจะได้ยินกันในชื่อ “ทริปส์ผนวก” ในด้านสาธารณสุขข้อตกลงที่เกินไปกว่าทริปส์หรือทริปส์ผนวก ถือว่าเป็นข้อตกลงที่เกินไปกว่าการตกลงไว้ในทริปส์ และยังเป็นการจำกัดการใช้มาตราการป้องกันหรือมาตราการยืดหยุ่นต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงทริปส์ด้วย ดังนั้นการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวกลับจะเป็นการบ่อนทำลายต่อการเข้าถึงยาของประชาชนในประเทศเหล่านั้น

ในบางกรณีในข้อตกลงการค้าเสรีได้มีการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้มาตราการยืดหยุ่นที่แย่ยิ่งขึ้นเช่นขอบเขตและคุณภาพของสิทธิบัตร ในบางข้อตกลงห้ามไม่ให้ประเทศคู่สัญญาปฏิเสธการให้สิทธิบัตรกรณีที่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรในยาเก่าและวิธีการใช้ในการรักษา การเจรจาการค้าเสรียังจำกัดการส่งเสริมให้เกิดสิทธิบัตรที่มีคุณภาพ โดยการห้ามไม่ให้มีการยื่นคัดค้านสิทธิบัตร ข้อตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่ในปัจจุบันได้จำกัดไม่ให้หลายประเทศใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ ในขณะที่ข้อตกลงทริปส์อนุญาตให้ประเทศสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อไหร่และด้วยเหตุผลอะไรในการประกาศใช้สิทธิดังกล่าว ซึ่งในข้อตกลงการค้าเสรีจะจำกัดให้ทำได้เฉพาะกรณีประเทศมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ตกลงว่าจะให้รวมการผูกขาดข้อมูลทางยาหรือ data exclusivity ในการเจรจาการค้าของตนเอง ด้วยข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลทางยาเพื่อการทดสอบทางคลีนิกในผลิตภัณฑ์ยาชื่อสามัญเพื่อเตรียมเสนอให้มีการขึ้นทะเบียนยา ด้วยข้อกำหนดที่ไม่ให้ยาชื่อสามัญนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้จะส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการตรวจสอบคุณภาพประสิทธิผลและความปลอดภันของยาชื่อสามัญได้ ในบางกรณีต้องเริ่มทำข้อเสนอทางจริยธรรมเพื่อการทดลองวิจัยซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาล ด้วยสาเหตุข้อบังคับนี้จะทำให้ยาชื่อสามัญเข้าสู่ท้องตลาดได้ช้าลง การคุ้มครองข้อมูลทางยานี้ยังสามารถนำมาใช้ได้แม้ว่ายานั้นจะไม่มีสิทธิบัตรก็ตาม และยังส่งผลต่อการประกาศใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิด้วย

 

สิ่งที่เราทำ

เราติดตามตรวจสอบการเจรจาทางการค้าอย่างต่อเนื่อง และทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องหลักทุกส่วนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการตรวจสอบได้เพื่อให้แน่ใจว่าสาธารณชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเจรจา เราแสวงหาหาทางที่จะคัดค้านไม่ยอมรับบทบัญญัติใดๆ ที่มีผลต่อการลดระดับปกป้องการใช้มาตรการยืดหยุ่นต่างๆทั้งในการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีและพหุภาคี