เอ็มไตรซิททาบีน – FTC

เอ็มไตรซิททาบีน (ตัวย่อชื่อยา FTC)
องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ยาเอ็มไตรซิททาบีนหรือเอฟทีซีเป็นยาชนิดหนึ่งที่ใช้ในยาสูตรพื้นฐานในการรักษาด้วยยาต้านไวรัส หรือจะเลือกใช้เป็นยาสูตรสำรองในผู้ใหญ่ก็ได้ ส่วนในเด็กที่ติดเชื้อฯ จะเลือกใช้เป็นยาชนิดหนึ่งในยาสูตรพื้นฐานหรือสูตรสำรองสำหรับเด็กก็ได้ ทั้งนี้ ในแนวทางการรักษาทั่วไป ยาเอ็มไตรซิททาบีน(เอฟทีซี) ใช้แทนยาลามิวูดีนหรือสามทีซีด้วย

สรุปย่อ

เนื่องจากสารประกอบหลักของยาเอ็มไตรซิททาบีน(เอฟทีซี) หมดอายุสิทธิบัตรแล้ว และข้อตกลงที่สัญญาที่ไม่ฟ้องร้องทางกฏหมายสำหรับสิทธิบัตรฉบับเพิ่มเติมต่างๆ ในยาเอ็มไตรซิทาบีนหรือเอฟทีซี จึงทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงมากในตลาดยาต้านฯที่มีสูตรที่มียาเอ็มไตรซิทาบีนเป็นส่วนประกอบ แต่สิทธิบัตรที่จดโดยอ้างสิทธิ์ในเรื่องสูตรผสม (หรือสิทธิบัตรที่มีอยู่ในยาชนิดอื่น ที่อยู่ในสูตรรวมเม็ดที่มียาเอ็มไตรซิทาบีนหรือเอฟทีซีผสมอยู่) อาจทำให้ยาชื่อสามัญในสูตรนั้นวางตลาดไม่ได้หรือออกสู่ตลาดล่าช้าออกไป โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่อยู่ในสัญญาการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจหรือโครงการร่วมใช้สิทธิ์ฯ

สถานะสิทธิบัตร

เนื่องจากสารประกอบหลักของยาเอ็มไตรซิททาบีน(เอฟทีซี) หมดอายุสิทธิบัตรแล้ว และข้อตกลงที่สัญญาที่ไม่ฟ้องร้องทางกฏหมายสำหรับสิทธิบัตรฉบับเพิ่มเติมต่างๆ ในยาเอ็มไตรซิทาบีนหรือเอฟทีซี จึงทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงมากในตลาดยาต้านฯที่มีสูตรที่มียาเอ็มไตรซิทาบีนเป็นส่วนประกอบ แต่สิทธิบัตรที่จดโดยอ้างสิทธิ์ในเรื่องสูตรผสม (หรือสิทธิบัตรที่มีอยู่ในยาชนิดอื่น ที่อยู่ในสูตรรวมเม็ดที่มียาเอ็มไตรซิทาบีนหรือเอฟทีซีผสมอยู่) อาจทำให้ยาชื่อสามัญในสูตรนั้นวางตลาดไม่ได้หรือออกสู่ตลาดล่าช้าออกไป โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่อยู่ในสัญญาการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจหรือโครงการร่วมใช้สิทธิ์ฯ

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

ภายใต้โครงการร่วมใช้สิทธิ์ฯ (Medicine Patent Pool) เจ้าของสิทธิบัตร “สัญญาจะไม่ฟ้องดำเนินคดี” ในกรณีของยาเอ็มไตรซิททาบีนกับประเทศที่อยู่ในสัญญาทั้ง 112 ประเทศ

ยาสูตรผสม

ยาสูตรรวมเม็ดต่อไปนี้เป็นสูตรที่มียาเอ็มไตรซิททาบีนร่วมด้วย: ยาทีโนโฟเวียร์รวมเม็ดกับยาเอ็มไตรซิทาบีน(เอฟทีซี) ยาทีโนโฟเวียร์รวมเม็ดกับยาเอฟฟาไวเรนส์และยาเอ็มไตรซิทาบีน(เอฟทีซี) และยาทีโนโฟเวียร์รวมเม็ดก้บยาเอ็มไตรซิทาบีน(เอฟทีซี) ยาโคบิซีสเต็ท และยาเอลวิเทกราเวียร์ ยาสูตรรวมเม็ดเหล่านี้ อยู่ในระหว่างการขอรับสิทธิบัตร (มีจำนวนน้อยที่ได้รับสิทธิบัตรแล้ว) ในประเทศกำลังพัฒนา

Related news articles