ดารุนาเวียร์ – DRV

สรุปย่อ

พบว่าสิทธิบัตรยาดารุนาเวียร์ส่วนใหญ่ได้หมดอายุไปแล้วในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำ เพราะสิทธิบัตรสารประกอบหลักหมดอายุไปแล้ว แต่สิทธิบัตรรองหรือที่จดเพิ่มเติม เช่นการจดเป็นรูปแบบโมเลกุลของสารตัวเดียวกันแต่มีการเรียงตัวต่างกันแต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีหรือรูปแบบยาสูตรผสม มีผลทำให้ยาชื่อสามัญเข้ามาแข่งขันได้ช้าลงในบางประเทศ ที่ไม่อยู่ในสัญญาอนุโลมไม่บังคับใช้สิทธิบัตร นอกจากนี้ สิทธิบัตรของยาริโทนาเวียร์ (r) หรือยาโคบิซีสแตท(c) อาจจะมีผลขัดขวางการผลิตและขายยาสูตรผสมระหว่างยาดารุนาเวียร์กับยาริโทนาเวียร์ หรือระหว่างยาดารุนาเวียร์กับยาโคบิซีสแตทได้

สถานะสิทธิบัตร

สิทธิบัตรของสารประกอบหลักของยาดารุนาเวียร์หมดอายุแล้วในปี พ.ศ 2556 และการจดสิทธิบัตรวิธีการใช้ จดไม่ได้ในประเทศกำลังพัฒนา

สิทธิบัตรที่อ้างสิทธิ์ในเรื่องการเรียงตัวของโมเลกุลที่แตกต่างกัน (pseudopolymorph)และ/หรือยาสูตรผสมร่วมกับยาริโทนาเวียร์ ได้จดสิทธิบัตรแล้วในประเทศอัลบาเนีย กลุ่มกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกาหรือARIPO จีน กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือEAPO อินโดนีเซีย เม็กซิโก ฟิลลิปปินส์ แอฟริกาใต้ และตรุกี และในบราซิล อินเดีย กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา(OAPI) และ เวียดนาม อยู่ในระหว่างการขอรับสิทธิบัตร

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

เจ้าของสิทธิบัตรได้ประกาศว่าจะไม่บังคับใช้สิทธิบัตรของยาดารุนาเวียร์ ในกลุ่มประเทศแอฟริกาที่อยู่ทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าและกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา ต่อมาคำประกาศได้ขยายครอบคลุมถึงยาในรูปแบบที่ใช้ในเด็กใน 128 ประเทศในปี พ.ศ. 2557 นอกจานี้ บริษัทเจ้าของสิทธิบัตรทำสัญญาให้สิทธิ์กับผู้ผลิตรายหนึ่งให้ขายยาดารุนาเวียร์ในอินเดียได้

ยาสูตรผสม

ยาดารุนาร์เวียร์ต้องใช้ร่วมกับยาริโทร์นาเวียร์หรือยาโคบิซีสแตท .ในขณะที่ยาสูตรผสมร่วมกับ ยาริโทนาเวียร์ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนยา แต่ยาส่วนในสูตรยาผสมร่วมกับยาโคบิซีสแตทได้ขึ้นทะเบียนยากับองค์การยาแห่งยุโรปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และขึ้นทะเบียนยากับองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 แล้ว
ยาสูตรผสมสี่ชนิดในเม็ดเดียว (ยาดารุนาเวียร์ ยาทีโนโฟเวียร์ อลาเฟนามีด ยาเอ็มไตรซิทาบีน และยาโคบิซีสแตท (DRV/TAF/FTC/COBI)) ยังอยู่ในขั้นทดลองทางคลินิก

Related news articles