ทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร๊อกซิล- TDF

ยาทีโนโฟเวียร์ ไดโซพร๊อกซิง (ตัวย่อชื่อยา TDF)
องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้ยาทีโนโฟเวียร์ เป็นยาตัวหนึ่งในสูตรพื้นฐาน หรือจะเลือกใช้เป็นยาสูตรสำรองสำหรับผู้ใหญ่ก็ได้ และยังแนะนำให้เลือกใช้เป็นยาในสูตรพื้นฐานและสูตรสำรองในการรักษาเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปีได้อีกด้วย ยาทีโนโฟเวียร์รู้จักในชื่อตัวย่อว่า ทีดีเอฟ

สรุปย่อ

เนื่องจากยานี้แทบไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสิทธิบัตร (โดยเฉพาะจีนและเม็กซิโก) ตลาดยาทีโนโฟเวียร์จึงมีการแข่งขันสูงในประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง แต่ก็พบว่าอาจมีอุปสรรคในเรื่องยาสูตรผสมที่มียาทีโนโฟเวียร์ในประเทศที่ไม่อยู่สัญญาของโครงการร่วมใช้สิทธิ์ ทีโน112 ประเทศได้

สถานะสิทธิบัตร

สิทธิบัตรสารประกอบหลักของยาทีโนโฟเวียร์ได้ยื่นขอสิทธิบัตรกับสถาบันวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐเช็คในปี พ.ศ. 2528 และได้หมดอายุสิทธิบัตรไปแล้ว(อาจไม่ทั้งหมด) ในประเทศที่มีการจดสิทธิบัตรไว้

สิทธิบัตรในรูปแบบเอสเตอร์ ดีสโซพร๊อกซิล และในรูปแบบเกลือจะหมดสิทธิบัตรในปี พ.ศ.2560 และ2561 ตามลำดับ ในข้อมูลทั่วไป พบว่าสิทธิบัตรในรูปแบบเหล่านี้ได้จดสิทธิบัตรในประเทศจีน อินโดนีเซีย และเม็กซิโก และมีทั้งที่ไม่ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรและถูกปฏิเสธคำขอฯ ส่วนใหญ่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปากลาง ในขณะที่ในอินเดียมีสิทธิบัตรของกระบวนการผลิตอยู่

สถานะการใช้สิทธิ์โดยสมัครใจ

ภายใต้สัญญาที่บริษัทเจ้าของสิทธิบัตรทำไว้กับผู้ผลิตหลายราย ประเทศที่จะซื้อยาทีโนโฟเวียร์ที่ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นได้มี 112 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทเจ้าของสิทธิบัตรได้ทำสัญญายาทีโนโฟเวียร์นี้กับโครงการร่วมใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรยา ซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆได้เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว ผลจากมาตรการยกเว้นในสัญญาที่ทำระหว่างบริษัทกิลิเอดกับโครงการร่วมใช้สิทธิ์ในสิทธิบัตรยา (Medicine Patent Pool หรือ MPP) บริษัทผู้ผลิตยาชื่อสามัญ ที่ลงนามในสัญญากับ MPP และใช้ข้อยืดหยุ่นนั้น สามารถขายยาที่ระบุในสัญญาให้กับประเทศรายได้น้อยที่ไม่อยู่ในสัญญาได้ โดยที่จะต้องไม่มีสิทธิบัตรในประเทศเหล่านั้น

อินโดนีเซียได้ประกาศใช้มาตรการบังคับสิทธิตามสิทธิบัตรกับยาทีโนโฟเวียร์และสูตรผสมร่วมกับยาเอ็มไตรซิทาบีน และร่วมกับยาเอ็มไตรซิทาบีนและยาเอฟฟาไวเรนส์ ในปี พ.ศ. 2555

ยาสูตรผสม

ยาสูตรผสมที่มียาทีโนโฟเวียร์เป็นส่วนประกอบหลายสูตรได้ขึ้นทะเบียนยาแล้ว เช่น ยาสูตร TDF/FTC ยาสุตร TDF/3TC ยาสูตร TDF/3TC/ EFV ยาสูตร TDF/FTC/EFV และยาสูตร TDF/FTC/RPV ยาสูตรผสม 2 ชนิดหรือมากกว่า 2 ชนิด ที่ใช้ร่วมกับยาทีโนโฟเวียร์ ได้จดสิทธิบัตรแล้วใน กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา หรือ ARIPO จีน กลุ่มประเทศสมาชิกของสนธิสัญญาสิทธิบัตรในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งรัสเซียหรือ EAPO อินโดนีเซีย เม็กซิโก กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา (OAP) ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ ตุรกี ยูเครน และเวียดนาม สำหรับในประเทศ อาร์เจนตินา บราซิล อินเดีย มาเลเซีย กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา (OAPI) ไทย และเวเนซุเอลา อยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร ในขณะที่ในโครงการร่วมใช้สิทธิ์ในระบบสิทธิบัตร ระบุให้เพียง 112 ประเทศซื้อยาต่อไปนี้ (ยา TDF ยา FTC ยา TDF/FTC ยา TDF/FTC/EFV และยา RPV) โดยไม่ต้องกลัวถูกฟ้องดำเนินคดี ดังนั้นการแข่งขันของยาชื่อสามัญในประเทศที่ไม่อยู่ในสัญญานี้ จึงเป็นไปได้ยากและล่าช้า เพราะติดสิทธิบัตรในยาทีโนโฟเวียร์ทั้งที่เป็นยาเดี่ยวและส่วนประกอบในยาสูตรผสม

 

Related news articles