อาร์เจนติน่า

ประเทศอาร์เจนติน่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีอยู่ประมาณ 126,000 คน และในจำนวนนี้มีไม่ถึง 70,000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

ปัญหา

ปัจจุบันรัฐบาลอาร์เจนติน่าจ่ายค่ายาต้านฯสูตรพื้นฐานในราคาที่สูง โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้บริจาคใดๆ และด้วยราคายาต้านไวรัสที่มีราคาสูง ทำให้จำนวนคนที่ได้รับการรักษาจากระบบสุขภาพถูกจำกัด

ความเป็นมา

อาร์เจนติน่า เป็นประเทศอันดับต้นๆในภูมิภาคที่มีการส่งเสริมการสร้างระบบคุ้มครองด้านสุขภาพภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร และยังมีอุตสาหกรรมยาในประเทศ ที่เป็นแหล่งจัดหายาให้กับประเทศอื่นได้ด้วย ซึ่งส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการเข้าถึงยาได้มากขึ้น ทั่วทั้งลาตินอเมริกา

อาร์เจนติน่ามีอุตสาหกรรมการผลิตยาชื่อสามัญที่เข้มแข็งในประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลอาร์เจนติน่าได้ดำเนินการที่จะสะกัดกั้นสิทธิบัตรยาที่ไม่มีวันตาย(evergreen) ด้วยการริเริ่มของรัฐบาลดังกล่าว ทำให้ยาจำเป็นมีราคาที่ลดลง
เมื่อเร็วๆนี้อาร์เจนติน่าได้ผ่านความตกลงร่วมกันด้านสิทธิบัตรที่ป้องกันไม่ให้เกิดการจดสิทธิบัตรยาตัวเก่าที่นำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ การผ่านข้อตกลงร่วมกันนี้ทำให้มีการเข้าถึงยาต้านไวรัสฯได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อตกลงร่วมนี้ ได้ถูกโจมตีจากกลุ่มอุตสาหกรรมยา และได้มีการยื่นฟ้องเพื่อยกเลิกข้อตกลงนี้ ซึ่งสถาบันอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจะต้องต่อสู้คดีความนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์กร FGEP