ประเทศบราซิล

ในประเทศบราซิล มีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 780,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีจำนวน 405,000 คน ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ โดยผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากระบบสุขภาพ

ปัญหา

ระบบสุขภาพในบราซิล ได้ทำให้เกิดการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ แต่การมีสิทธิบัตร(ที่ไม่เป็นธรรม) และราคายาที่สูงขึ้นกำลังเป็นภัยคุกคามต่อนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ ด้วยงบประมาณที่ถูกจำกัด ทำให้การเพิ่มยาจำเป็นต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำได้ช้าลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศ
การมีสิทธิบัตรยาที่ไม่สมควรทำให้ประเทศบราซิลต้องจ่ายค่ายาบางตัวในราคาที่แพง ทั้งๆที่ยาตัวนั้นมียาชื่อสามัญที่ราคาถูกกว่าขายในที่อื่น บริษัทยาได้เสนอให้มีการลดราคายาสำหรับยาตัวใหม่ๆให้แก่บราซิล เนื่องจากกลัวว่าหากไม่ลดราคายาจะส่งผลกระทบทางด้านการตลาดของตนเอง ผลที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ งบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันของโครงการด้านเอชไอวีและเอดส์รวมทั้งงบประมาณสำหรับการซื้อยาในสูตรที่ผูติดเชื้อฯต้องการเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
การใช้มาตรการยืดหยุ่นที่มีในประเทศ ทั้งเรื่องสิทธิบัตรยา และการทำให้ยาราคาถูกลงของบราซิล ทำให้รัฐบาลบราซิลถูกต่อต้านจากบริษัทยาข้ามชาติ และในทางตรงกันข้ามบริษัทยากลับได้รับการขยายการคุ้มครองสิทธิบัตรเกินกว่าที่ควรจะได้มากขึ้น ในขณะที่ความสมดุลย์ระหว่างระบบสิทธิบัตรกับสิทธิของประชาชนบราซิลและผู้ป่วยทุกคนขึ้นอยู่กับระบบสุขภาพที่ตั้งอยู่บนของความความเท่าเทียม

ความเป็นมา

ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศบราซิล เป็นระบบจัดการสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สามารถจัดหายาจำเป็นให้กับประชากร กว่า ๑๐๐ ล้านคน โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย การที่จะทำให้ระบบการเงินในเรื่องระบบสุขภาพของบราซิลคงอยู่ต่อไปได้ยังเป็นเรื่องที่ท้าทาย
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกำหนดจากข้อตกลงทริปส์ด้านสาธารณสุข ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ราคาของยาตัว

ใหม่ๆเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการคุกคามความสามารถของบราซิลในการที่จะทำให้ระบบสุขภาพของตนเองดำรงคงอยู่
กฎหมายสิทธิบัตรฉบับปัจจุบันของบราซิลได้รับการอนุมัติ ในปี 2539 หลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็มีการทำข้อตกลงทริปส์ ตามมา ในเวลาเดียวกันบราซิลได้ยอมให้มีมาตรการบางอย่างที่เกินไปจากข้อตกลงทริปส์ หรือทริปส์พลัส เนื่องจากได้รับการกดดันจากบริษัทยาข้ามชาติ และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีความโชคดีที่ในช่วงจังหวะนี้เองรัฐบาลได้จัดตั้ง มาตรการบางอย่างเพื่อส่งเสริมนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ

ปัจจุบันการถกเถียงเรื่องกฏหมายสิทธิบัตรถูกทำให้เป็นที่รู้จัก ในขณะที่มีการเสนอแนวทางใหม่ๆในการสร้างระบบป้องกันให้กับระบบสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้มีการใช้มาตรการการบังคับใช้สิทธิด้านสิทธิบัตรด้วย
ประเทศบราซิลเป็นประเทศที่มีกลุ่มผู้ติดเชื้อฯเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆในหมู่ประเทศที่กำลังพัฒนาและ เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในเรื่องการรักษาก่อนประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในการใช้ยาตัวใหม่ๆเพื่อการรักษา และการปรับเปลี่ยนสูตรยาในการรักษาที่เป็นสูตรที่ก้าวหน้าขึ้น

ในช่วงระยะเวลากว่าสิบปี ประเทศบราซิลถือว่าเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบการทำงานและโครงการด้านเอชไอวี /เอดส์ ที่ดีที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง แต่ในปัจจุบันโครงการเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากปัญหายาราคาแพง และข้อจำกัดด้านงบประมาณของประเทศ