คีร์กีซสถาน

ในประเทศคีร์จีซสถานมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 8,000 คน และมีเพียง 2,400 คนที่ได้รับการรักษา ในขณะที่อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัญหา

อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศคีร์จีซสถานคิดเป็น 0.2% แม้ว่าจะต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ประมาณ 0.8% แต่เป็นประเทศที่กำลังมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด ในขณะที่ระบบการดูแลรักษายังไม่มีความพร้อม

ล่าสุดประเทศคีร์จีซสถานได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการรักษาจากกองทุนโลกเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย อย่างไรก็ตามเมื่อรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้น การถูกตัดงบประมาณโดยกองทุนโลกก็ตามมาด้วย ในขณะที่ความต้องการด้านการรักษาที่ยังคงเพิ่มขึ้น และรัฐต้องเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อรักษาโปรแกรมเอชไอวีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พื้นหลัง

คีร์จีซสถานเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลก (WTO) และได้ให้สัตยาบันต่อข้อตกลงทริปส์ นอกจากนี้ประเทศคีร์จีซสถานยังได้เข้าร่วมกับองค์การสิทธิบัตรยูเรเซียน (EAPO) ที่มีหน้าที่ในการให้สิทธิบัตรในกลุ่มประเทศยูเรเซีย สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้ยามีราคาสูงขึ้นและยิ่งนำไปสู่การผูกขาด ปัจจุบันยังไม่มีกลไกระดับชาติที่จะนำมาใช้แทนระบบนี้

กลุ่มประชาสังคม รวมทั้งพันธมิตรของเราคือเครือข่ายสมาคมลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือPartnership Network  เป็นที่รู้จักกันในคีร์จีซสถาน ได้เสนอกฎหมายระบบสิทธิบัตรใหม่ในประเทศ โดยมีเป้าหมายคือการป้องกันไม่ให้มีสิทธิบัตรแบบไม่มีวันตาย โดยเพิ่มเกณฑ์เงื่อนไขในการให้สิทธิบัตรให้เข้มงวดขึ้น ดูข้อมูลเรื่องสิทธิบัตรไม่มีวันตาย

แม้ว่าจะมีฝ่ายที่คัดค้านอย่างเข้มแข็งจากองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) และสำนักทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของคีร์จีซสถาน แต่ประธานาธิบดีก็ได้ลงนามในกฎหมายใหม่ในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2558  ส่งผลให้ยาชื่อสามัญที่ใช้ในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีมีขายในประเทศ