องค์กรภาคี

เราเป็นองค์กรภาคีที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงยาต้านไวรัสเอชไอววีที่จำเป็นและเพียงพอ

The International Treatment Preparedness Coalition (ITPC)

ITPC เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยนักเคลื่อนไหวแนวหน้าจากทั่วโลก รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดการเข้าถึงยาและการรักษาที่จำเป็นและเพียงพอ
ITPC คือกลุ่มเคลื่อนไหวระดับโลก ประกอบด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวี นักรณรงค์เพื่อเข้าถึงการรักษา และผู้สนับสนุน ภาคีพันธมิตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดย ITPC มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายในระดับภูมิภาค รวมทั้งทำงานร่วมกับองค์กรภาคีที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย นักเคลื่อนไหว และ องค์กรชุมชนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงการรักษา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

องค์กรเพื่อสร้างองค์ความรู้และการเข้าถึงยา หรือ I-MAK

I-Mak เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ประกอบด้วยกลุ่มนักกฏหมายและนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการผลักดันให้ระบบสิทธิบัตรเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เกิดการเข้าถึงยาจำเป็นที่เพียงพอ
I-MAK เป็นองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรในประเทศ เพื่อทำให้ประชาชนในประเทศที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นต่อการรักษาชีวิต I-Mak มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรยาที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ I-MAK ยังทำงานสนับสนุนด้านเทคนิคทางกฏหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์เชิงกฏหมายด้านสิทธิบัตรให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆในกรณีที่มีสิทธิบัตรที่ไม่เป็นตามกฎหมาย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (AIDS ACCESS Foundation)

มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เป็นองค์กรที่ทำงานมุ่งเน้นในเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาในประเทศไทย โดยทำงานกับภาคีระดับประเทศ และเครือข่ายในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงการรักษาและการเข้าถึงยาจำเป็นที่เพียงพอ ที่ผ่านมาการทำงานของภาคประชาสังคมและเอ็นจีโอในประเทศไทย ได้มีส่วนอย่างมากในการทำให้เกิดการเข้าถึงยาและการรักษา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐบาล ภาคชุมชน ในด้านนโยบายเรื่องการค้าเสรี การออกมาตรการการบังคับใช้สิทธิ(CL) รวมทั้งการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิบัตรด้วย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

ครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ยูเครน

All Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS

เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯยูเครน เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ทำงานรณรงค์ในประเทศยูเครน และทำงานร่วมกับสถาบันเอกชน เครือข่ายฯได้ทำงานผลักดันให้เกิดการเข้าถึงการรักษารวมทั้งการทำงานเพื่อลดการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ นอกจากนี้ยังมีการทำงานให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งของผู้ติดเชื้อฯ การดูแลตนเอง รวมทั้งการทำงานชุมชนด้วย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS ABIA (อะเบีย)

ABIA (อะเบีย) เป็นหนึ่งในพันธมิตรหลักที่ทำงานภายใต้โครงการนี้ในประเทศบราซิล
ถึงแม้ว่าจะทำงานในประเทศบราซิลเป็นหลัก แต่ ABIA ก็เป็นองค์กรเอ็นจีโอที่ได้รับการยอมรับและรู้จักทั่วโลกในเรื่องการทำงานด้านเอดส์ และเรื่องสิทธิมนุษยชน ABIA เป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวให้สังคมหันมาสนใจการแพร่ระบาดของเอชไอวี รวมทั้งเรื่องการเข้าถึงการรักษา และปกป้องสิทธิสำหรับผู้ที่ติดเชื้อฯ และผู้ป่วยเอดส์ นอกจากนี้ยังทำงานให้ความรู้ การเผยแพร่และรณรงค์ เพื่อการป้องการ และการเข้าถึงการรักษาอีกด้วย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP)

GEP เป็นภาคีหลักของโครงการนี้ในประเทศอาร์เจนติน่า
GEP เป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ที่ทำงานเรื่องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในประเทศอาร์เจนติน่า ส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อฯเข้าใจเรื่องการใช้สิทธิของตนเองรวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับนโยบาย GEP ยังสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงการรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์ โดยผ่านทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ด้วยการทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคประชาสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายด้านการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

Acción Para la Salud (AIS)

AIS เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ในการรณรงค์ เรื่องการเข้าถึงยาจำเป็นในระดับสากลมากว่า 20 ปี และทำงานด้านรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และการใช้กฎหมาย ในประเทศเปรู

AIS เชื่อว่าการทำงานเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสิทธิของการมีชีวิต  องค์กร AIS เน้นการทำงานเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน โดยเฉพาะคนยากจนหรือคนด้อยโอกาส ให้เรียกร้องสิทธิของตนเอง โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA)

ARASA ก่อตั้งในปี 2002  เกิดจากความร่วมมือของ องค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาค 106 องค์กร ที่ทำงานร่วมกัน ในการส่งเสริม สิทธิมนุษยชนในเรื่องเอชไอวี สิทธิในเรื่องสุขภาวะทางเพศ และ วัณโรค ซึ่งดำเนินงานใน 18 ประเทศในแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก

การทำงานของ ARASA มุ่งเน้นเรื่องการอบรมให้กับ ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี และกลุ่มประชาชนอื่นๆ โดยสนับสนุนการรณรงค์ของชุมชนและการรณรงค์เชิงนโยบาย  องค์กรภาคีที่ทำงานร่วมกับ ARASA ประกอบด้วยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี องค์กรที่ทำงานในด้านช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย องค์กรด้านผู้หญิง องค์กรด้านเยาวชน  และองค์กรที่เป็นตัวแทนของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศและ คนทำงานบริการทางเพศ  รวมถึงองค์กรต่างๆที่ทำงานด้านเอดส์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

Asia-Pacific Network of People Living with HIV/AIDS (APN+)

APN+ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งเมื่อปี 1994 เป็นตัวแทน ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มประเทศ เอเชีย-แปซิฟิก

APN+ เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ และ ความเท่าเทียมทางเพศ มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้หญิง เช่นเดียวกันยังทำงานกับกลุ่มประชากรเฉพาะที่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี เช่น กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มที่มีการแปลงเพศ กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศ กลุ่มคนผู้อพยพ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

ITPC in Eastern Europe & Central Asia

ITPC เป็นเครือข่ายภูมิภาคที่ทำงานประเด็นการรักษาเอชไอวี/เอดส์ ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง

ITPCru เป็นส่วนหนึ่งของ ITPC โดย ITPCru เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อสร้างศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นการทำงานที่ท้าทายด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบัตรที่ไม่เป็นธรรม เพื่อทำให้เกิดการเข้าถึงยามากขึ้น การทำงานขององค์กรนี้ทำงานภายใต้ความเชื่อว่าการสร้างให้คนมีความเข้าใจ ในเรื่องการเข้าถึงการรักษาเอชไอวี เป็นสิทธิมนุษยชน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

ITPC in the Middle East and North Africa

ITPC MENA เป็นองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศโมร็อคโค และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ITPC

ITPC MENA  ทำงานเพื่อส่งเสริมศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO) โดยมุ่งเน้นการทำงานที่ท้าทายด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการจดสิทธิบัตรที่ไม่เป็นธรรม  เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาให้มากการทำงานขององค์กรนี้ทำงานภายใต้ความเชื่อว่าการสร้างให้คนมีความเข้าใจ ในเรื่องการเข้าถึงการรักษาเอชไอวี เป็นสิทธิมนุษยชน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

The Lawyers Collective

เป็นการกลุ่มของทนายความที่ทำการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องสิทธิ ขั้นพื้นฐานของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศอินเดีย ตั้งแต่ปี 2524  เพราะ เชื่อว่า สิทธิในการเข้าถึงการรักษา และยาราคาถูกคือสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในปีพ.ศ. 2541 เมื่อปัญหาเรื่องเอดส์และเอชไอวีมีมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเรื่องเอดส์ขึ้น การทำงานของหน่วยงานนี้ เป็นการทำงานภายใต้ความเชื่อที่ว่า เพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปกป้องและส่งเสริมสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

The Partnership Network Association

เป็นเครือข่ายของกลุ่มคนทำงานด้านการลดอันตราจากการใช้สารเสพติด หรือ “เครือข่ายภาคี” ที่รู้จักกันในนาม Kyrgyzstan ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระดับชาติ ที่ทำงานรณรงค์เพื่อผลักดันให้เกิดสถาบันสิทธิมนุษยชน

The Partnership Network เป็นเครือข่ายที่ปรึกษา มีสมาชิก 26 องค์กร ซึ่งทำงานแตกต่างกัน  และทำงานร่วมกัน ในการผลักดันนโยบายระดับชาติ  และยังทำงานด้านการส่งเสริมป้องกัน แล การรณรงค์ในเรื่องเอชไอวี วัณโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ ซี โดยมุ่งเน้นทำงานในกลุ่ม ประชากรชายขอบ และ กลุ่มที่เปราะบาง เช่น กลุ่มพนักงานบริการทางเพศ และ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด

The Positive Malaysian Treatment Access & Advocacy Group (MTAAG+)

MTAGG + ก่อตั้งขึ้น เมื่อ ปี 2548 เพิ่อทำงานรณรงค์สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการส่งเสริมไม่ให้ยามีราคาแพงเกินจริง โดยเฉพาะกับคนจน

MTAGG +เป็นองค์กรที่จดทะเบียน ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวี  รวมถึงผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีที่มีโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ร่วมด้วย  MTAAG + เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับองค์กรThird World Network (TWN)  ซึ่งเป็นองค์กรระหว่าประเทศที่ตั้งอยู๋ในประเทศมาเลเซีย ที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสาธารณสุข

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา

RedLAM

RedLAM เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม ในทวีปอเมริกาใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

RedLAM ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพให้กับภาคประชาสังคม ใน 5 ประเทศซึ่งประกอบด้วย อาร์เจนติน่า บราซิล โคลัมเบีย แม็กซิโก และ เปรู เพื่อที่ส่งเสริมบทบาทในการรณรงค์เชิงนโยบายในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีผลต่อการเข้าถึงยา

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขา