ถึงเป้าหมาย 90-90-90 ในยูเครน

วันนี้ 3 ธันวาคม 2015  ในประเทศยูเครนเครือข่ายผู้อยู่กับเอชไอวี ได้จัดการประชุมโต๊ะกลม เรื่องการทำให้เกิดการเข้าถึงยาต้านไวรัสฯและการยุติการแพร่ระบาดของเอดส์ โดยให้บรรลุเป้าหมาย 90 90 90 ในปี 2020:

 • 90% ของประชาชนรู้สถานะการติดเชื้อเอชไอวี
 • 90% ของผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างยั่งยืน และ
 • 90% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถกดเชื้อได้ยาวนาน

90-90-90ในการประชุมมีผู้เข้าร่วมจากผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศรวมถึง USAID ของสหรัฐอเมริกา และศูนย์ควบคุมโรคและผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติ สมาชิกสภา  และเครือข่ายพนักงานแห่งชาติ

ประเด็นในการประชุมประกอบด้วย: แนวทางการขยายโปรแกรมการรักษาเอชไอวี สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเอชไอวี การปฏิรูปการจัดซื้อและจัดหายารักษาเอชไอวี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการที่มีอยู่ และการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ติดเชื้อในประเทศยูเครน

จากการอภิปรายผู้เข้าร่วมสรุปร่วมกันว่า ยุทธศาสตร์ร่วมที่ตอบสนองต่อความต้องการควรประกอบด้วยประเด็นดังนี้:

ด้านการรักษา

 • งานหลักของรัฐและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือการขยายให้เกิดการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างทั่วถึงในอีกสองปีข้างหน้า (2016-2017);
 • ยูเครนต้องพัฒนาระบบการตรวจเพื่อรักษา เพื่อรองรับการขยายตัวของรักษา
 • ทุกคนที่ได้รับการตรวจวินิฉัยว่าติดเชื้อ ต้องได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ทั้งผู้ที่ได้ลงทะเบียนและผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย) ตามเกณฑ์คือมีจำนวน CD4 ต่ำกว่า 500
 • มีการจัดระบบเพื่อแยกแยะการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มต่าง ๆ ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก WHO (ผู้ป่วยที่ได้รับวินิจฉัยครั้งแรกแต่ยังไม่มีอาการ ผู้ป่วยที่มีอาการและได้รับวินิจฉัย ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษษคงที่แล้ว ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ยังไม่คงที่) เพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม ต้องมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ขึ้น
 • การพัฒนาตัวชี้วัดและการประเมินผล รวมทั้งการลงติดตามประเมินผลควรดำเนินการอย่างใกล้ชิดและเชื่อมต่อกับบริการ และต้องคำนึงถึงตัวชี้วัดของงานรวมทั้งผลกระทบต่อการแพร่ระบาด
 • ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาจำเป็นต้อง มีการประเมินไม่เพียงแต่ในแง่ของราคายา แต่ยังต้องดูเรื่องคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาด้วย
 • จำเป็นต้องปรับปรุงการจัดซื้อและจัดหายา (ทั้งด้านกรอบข้อตกลง การจัดหา การมีระบบยาสำรอง) เนื่องจากภาระงานที่หนักขึ้นของศูนย์โรคเอดส์ อาจนำไปสู่การสูญหายและเสียยา
 • ระบบบริการจัดส่งยาควรดำเนินการพร้อมกับการจัดการด้านระบบใบสั่งยายา (เปลี่ยนวิธีการ) จากการออกจากผู้เชี่ยวชาญไปสู่ระบบบริการในระดับพื้นที่มากขึ้น ระบบการทำให้ผู็ป่วยยังคงสามารถอยู่ในระบบได้ย่างตอ่เนื่องควรได้รับการพัฒนาในครึ่งแรกของปี 2016

ยา

 • มีการจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนานโยบายรัฐบาลชัดเจนเพื่อเพิ่มเงินทุนสาธารณะ และหาแหล่งอื่น (เงินบริจาค) เพื่อครอบคลุมความต้องการเติบโตสำหรับยาต้านไวรัส
 • ใช้รุ่นเก่าทั่วไปและยาต้านไวรัสใหม่ (เช่น Integrase Inhibitors), การเข้าบัญชีทางการแพทย์บ่งชี้และข้อห้ามใช้ ควรเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น
 • รวมยาใหม่เพื่อรักษาชาติให้ควรจะใช้ในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การเข้าบัญชียาตามหลักฐานข้อมูล การเข้าถึงเศรษฐกิจและความคุ้มค่าของยาในระยะยาว (รวมถึงผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยคุณภาพ ต้นทุนของการรักษาอาการ และผลข้างเคียง ฯลฯ);
 • ผลของยาใหม่ (เรียนยาเสพติด) ควรพิจารณาเมื่อปรับปรุงรายการยาจำเป็นชาติ
 • มันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคลินิก โพรโทคอที่ชาติ ควรรวมถึงวิธีการตรวจ และแนวทางที่ใช้ และแอพลิเคชันของ CD4 และไวรัสโหลดทดสอบเพื่อสนับสนุนการรักษา

ทำงานกับผู้เกี่ยวข้อง

 • แคมเปญรณรงค์ใหญ่ควรเพิ่มการรับรู้ของผู้นำประเทศและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแพทย์ และต้นทุนประสิทธิผลของโปรแกรมการรักษา และการขยายเหล่านี้
 • ควรเปิดแคมเปญมีประสิทธิภาพข้อมูลแจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและผู้ป่วยเกี่ยวกับประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยของยาทั่วไป (ไม่แน่นอน FDA อนุมัติ WHO คุณสมบัติก่อน);
 • ผู้ป่วยและดูแลสุขภาพพนักงานควรจะทราบเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของยาต้านไวรัสกับยาอื่น ๆ ผ่านวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และการพิมพ์
 • กิจกรรมยึดผู้ป่วยการรักษา และพัฒนาเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมการรักษา และควรอัพเดสม่ำเสมอในความท้าทายใหม่ของบัญชีและงาน
Related news: Uncategorized